Lety v CTR

CTR obecně

CTR je zkratka pro anglický název Control Zone, česky - řízený okrsek. Je to část vzdušného prostoru řízeného letištní službou řízení (TWR) a nachází se v blízkosti letiště. CTR v ČR jsou prostorem třídy D. Řízený okrsek sahá od země do určité nadmořské výšky, která je pro každé letiště jiná, a která udává vertikální hranici prostoru odpovědnost věžního řídícího. Např. v LKTB je CTR Tuřany například od země do 5000ft AMSL, ale VFR lety nad 2500ft jsou řízeny Brňenským stanovištěm Approach, aby nedošlo ke konfliktu s IFR lety. Lety v CTR jsou povinny udržovat oboustranné rádiové spojení se stanovištěm řízení letového provozu, jsou předmětem letového povolení a musejí mít podaný letový plán. Letový plán musí být na síti IVAO podaný vždy.


CTR nemá velký význam pro IFR lety, jako spíše pro VFR lety. VFR lety mají podobně jako IFR  svoje odletové a příletové tratě, které začínají nebo končí na bodech pojmenovaných např. NOVEMBER, ECHO, ZULU, atp. (většinou se označují dle světové strany od letiště: November=N=North=Sever). Tyto body jsou vyznačeny na VFR mapách letiště. Při reálném letu jsou takto vyznačeny na mapách významné navigační body, jako například vesnice, kostely nebo rybník, ale to není ve FS bez slušné fototextury ČR možné rozpoznat.

Postupy pro přílety do CTR

Letadlo po vzletu z letiště monitoruje frekvenci stanoviště APP (za předpokladu že letí v CTA a APP je online). Stanoviště APP určí vstupní bod do CTR, a letadlo na něj pokračuje. Přibližně 3 minuty (nebo v jinou dobu, která je zkoordinována stanovišti TWR a APP) od vstupního bodu je letadlo předáváno na letištní službu řízení (TWR). TWR povolí, či nepovolí vstup letadlu do CTR v závislosti na hustotě provozu. Po povolení vstupu do CTR pilot dostane instrukci, zda-li má pokračovat po publikované příletové trati, na další navigační bod či do určité polohy*.

*polohy – Letadlo je směřováno do určité části letištního provozního okruhu. Viz. Lety po okruhu.

Postupy pro odlety z CTR

Letadlo kontaktuje příslušné stanoviště ŘLP (TWR, GND, případně DEL) a potvrdí aktuální ATIS informaci, oznámí typ letadla a úmysly. Řídící mu vydá letové povolení a kód odpovídače. Pilot vše zopakuje, a po zažádání pojíždí na vyčkávací místo dráhy v užívání. Po povolení ke vzletu vstoupí na dráhu, provede vzlet a následně pokračuje po trati dle jeho letového povolení, nebo může po příkazu řídícího pokračovat na výstupní bod z CTR. 1 minutu (nebo jak je stanoveno řídícím) před výstupním bodem pilot nahlásí jeho polohu, a řídící ho buď uvolní z frekvence případně přeladí na stanoviště APP.

Lety v CTR po okruhu

Metodiku letu po okruhu najdeme také zde v záložce trénink/VFR pod názvem "Lety po okruhu".

Stanoviště TWR nám vydá letové povolení v závislosti na provozu a počasí, a současně s ním nám sdělí informace o dráze v užívání, okruhu (levý či pravý) a odpovídač. Pilot vše potvrdí opakováním instrukcí. Po vydání povolení k pojíždění, pojíždí pilot dle instrukcí ATC na určené vyčkávací místo dráhy, kde počká na povolení ke vzletu (případně povolení ke vstupu na dráhu). Po vzletu, pokračuje dle povolení do okruhu. Otočí první a druhou okruhovou zatáčku a ohlásí polohu po větru. Dále pokračuje opět podle instrukcí od řídícího ("prodloužit polohu po větru", "pokračovat s vlastním rozstupem za provozem" či "pokračujte na finále"). Pokud ATC neurčí manévr pro zdržení, pokračuje pilot dále po okruhu, tedy točí 3. i 4 zatáčku. Jestliže to místní provoz vyžaduje, musí řídící vydat instrukci, která povede ke zdržení letadla na okruhu (již zmiňované "prodlužte polohu po větru", nebo "v poloze před 3. zatáčkou zahajte vyčkávání", nebo vydá informaci o provozu, za kterým má letadlo pokračovat na finále), pokud tak neučiní, letadlo pokračuje podle povolení, které bylo vydáno na celý okruh, nikoliv jen do polohy po větru. Provozní okruh má povinné hlásné polohy, kterými jsou: po větru, base leg a finále. Tyto polohy ale nejsou mezí povolení, pokud tak řídící vysloveně neučiní. Jakmile letadlo dotočí finále, ohlásí ho, a pokračuje dle povoleného manévru (plné přistání, letmé přistání (touch and go, stop and go) či nízký průlet). V závislosti na provedeném manévru pokračuje podle dalších instrukcí.
 

Je-li ve VFR mapě daného letiště vypublikován tvar okruhu, je nutné ho dodržet, vyjma mimořádných situací!

VFR mapa pro letiště Brno Tuřany