Levé pozadí

Radiokomunikace


Nestandardní situace

Když pomineme nestandardní neřešitelné situace v podobě ulomeného křídla, upadnutí stabilizátoru či Hi-jacking v podobě nechápavých rodičů, manželek nebo nervních sourozenců, tak nestandardní situace můžeme rozdělit do dvou skupin.
-Bezprostředně hrozící nebezpečí zkázy letadla, životy lidí na palubě jsou v ohrožení (May Day)
-Situace jež vyžaduje urychlené řešení, ale životy lidí na palubě letadla nejsou bezprostředně ohroženy (Pan Pan)

Hlaskovaci abeceda a fráze

Anglická hláskovací abeceda a výslovnostslovo

výslovnostslovo

výslovnost

A

Alfa

alfa


N

November

november

B

Bravo

brávo


O

Oskar

oskar

C

Charlie

čárlí


P

Papa

papa

D

Delta

delta


Q

Quebec

kvébek

E

Echo

eko


R

Romeo

romeo

F

Foxtrot/Fox

foxtrot/fox


S

Sierra

sijera

G

Golf

golf


T

Tango

tengo

H

Hotel

hotel


U

Uniform

juniform

I

India

india


V

Victor

viktr

J

Juliet

džulijet


W

Whiskey

vysky

K

Kilo

kilo


X

X-ray

iks rej

L

Lima

lima


Y

Yankee

jenki

M

Mike

majk


Z

Zulu

zuluČíslice  a výslovnostčesky / anglicky

výslovnost

0

nula / zero

zirou

1

jedna / one

van

2

dva / two

3

tři / three

trý

4

čtyry / four

fór

5

pět / five

fájv

6

šest / six

siks

7

sedum / seven

sevn

8

osum / eight

ejt

9

devět / niner

nájnr
desetinná čárka

čárka / decimal

desiml

sto

sto / hundred

handrid

tisíc

tisíc / thousand

tauzndČtení čísel


Všechna čísla kromě čísel uvedených v odstavci "Vyjímky" se při vysílání vyslovují odděleně, po číslicích. Platí to zejména o následujících


Typ čísla

číslo

Správné čtení

Volací znak

DLH333

Lufthansa trý, trý, trý
Lufthansa tři, tři, tři

Letová hladina

FL100

flajt level van, zirou, zirou

Kurz

200

heding tú, zirou, zirou
kurz dva, nula, nula

Směr a rychlost větru

100/10

wind van, zirou, zirou degrees at van, zirou nots
vítr jedna nula nula stupňů o síle jedna nula uzlů

Kód odpovídaje

SQ7000

skvok sevn, zirou, zirou, zirou
skvok sedum, nula, nula, nula

Vzletové a přistávací dráhy

RWY24

ranvej tú, fór
dráha dva, čtyry

Nastavení výškoměru

Q1000

kjú en ejďž van, zirou, zirou, zirou
kvé en há jedna, nula, nula, nula

Výjimky:

  • výška nad hladinou moře
  • výška a oblačnost
  • dohlednost
  • dráhová dohlednost


Srozumitelnost vysílání

Kódová slova označující srozumitelnost vysílání


Česky

anglicky

nečitelné

unreadable

chvílemi čitelné

readable now and then

čitelné s obtížemi

readable with difficulty

čitelné

readable

dokonale čitelné

perfectly readable


Standardní výrazy

Tabulka slov, které mají standardizované významy. Pokud je vysílána zpráva určitého významu,

musí  být použito slovo/fráze odpovídající tomuto významu

fráze

význam

Česky

anglicky


Ano

affirm

ano

čekejte

stanby

čekejte zavolám vás

jak slyšíte

how do you read


mezera

break

vyznačení oddělení dvou částí zprávy pro jedno letadlo

mezera mezera

break break

vyzačení oddělení zpráv vysílaných pro různá letadla

mluvte pomaleji

speak slower

snižte rychlost vaši řeči

monitorujte

monitor

pslouchejte na kmitočetu

negativ

negativ

ne/není potvrzeno/není správně

nejsem schopen

unable

nemohu splnit žádost/instrukci/povolení

opakuji

I say again

opakuji pro objasnění nebo zdůraznění

opakujte

say again

opakujte vše/část vašeho vysílání

opakujte zprávu

read back

opakujte zpět vše/určitou část této zprávy přesně tak, jak byla přijata

oprava

correction

v této zprávě byla chyba, správně znění jě…

ověřte

verify

ověřte a odsouhlaste dle odesílatele

oznamte

report

předejte mi následující informaci

potvrďte

acknowledge

potvrďte, že jste zprávu přijal a rozuměl ji

potvrzuji/potvrďte

confirm

požaduji ověření povolení/instrukce/opatření/informace

povoleno

cleared

oprávněn pokračovat za určitých podmínek

provedu

wilco

rozumím vaši zprávě a budu podle ní postupovat

přejděte

contact

navažte radiové spojení s…

rozumím

roger

přijal jsem vše z vašeho posledního vysílání

schváleno

approved

povolení pro požadovaný úkon je schváleno

slova dvakrát

words twice

a) spojení obtížné, vysílejte každé slovo nebo skupinu slov dvakrát, b) kvůli obtížnosti spojení vysílám každé slovo nebo skupinu slov v této zprávě dvakrát

správně

correct

správné/ě, přesné/ě

udržujte

maintain

pokračujte v souladu s danými podmínkami

vysílejte

go ahead

pokračujte ve vysílání

zkontrolujte

check

prověřte systém nebo postup

znovu povoleno

recleared

vaše předcházející povolení bylo změněno a toto nové povolení nahrazuje vaše předcházející povolení nebo jeho část

zrušte

cancel

anulujte předcházející vyslané povolení

žádám

request

rád bych věděl/žádám obdržet


Zkratky

Při použití IVAP/IVAC pro textovou komunikaci se můžete setkat např.:

"d/m 3000', clrd ILS apch rwy 18 circ 36, r/p IAF"

"caf, rep stdy FL 60 inbd MTL, sq 6154"

Následující seznam zkratek běžně používaný v komunikaci v textovém režimu vám pomůže pochopit takové věty.


Poznámka :

Vetšina položek jsou PC/SB zkratky, nikoliv zkratky letecké. Letecké zkratky budou k dospozici v kapitole …     budou – nebudou ??

Všechny zkratky jsou odvozeny od anglických termínů, a proto je nepřekládám do češtiny. Většina uvedených termínů v plném znění je vysvětlena (a přeložena) na jiném místě Výukového Materiálu' = ft = feet (example 3000' is 3000 ft)

l/h = left hand

acft or a/c = aircraft

LOC = Localizer

a/d = aerodrome

luw or l/u and w = line-up and wait ( taxi into position and hold in USA)

aff = affirm (yes)

min = minima

afld = airfield

MM = Middle Marker

alt = altitude

neg = negative (no)

alt.set = altimeter setting

NM = Nautical Miles

apch or app= approach

OM = Outer Marker

APP = Approach (facility)

outbd = outbound

apt or arpt = airport

pax = passengers

arr = arrival

pkg = parking

caf = cleared as filed (into your flightplan)

pls = please

cc = correct

POB = Persons On Board (number of)

circ = circling or circling with prescribed tracks

pos = position

clr or crld = clearance or cleared (authorized)

rdr = radar

c/m = climb and maintain

rep or rpt = report

crs = course

req = request

CTR = Center (facility)

rgr = roger (received)

dct = dierct

r/h = right hand

DEL = Delivery (facility)

r/m = reaching minima

DEP = Departure (Facility)

r/p = report passing

dep = departure

r/v = radar vectors

des = descend

rwy = runway

disrgd or dis = disregard (ignore)

sby or stby = stand by

d/m = descend and maintain

SM = Statute Miles

dnwd = downwind

sq = squawk

est = established

stby or sby = stand by

exp = expect

std = standard

FL = flight level

stdy = steady

fp = flightplan

s/u = start up

frq or freq or fq = frequency

t/f = turning final

FSS = Flight Service Station (facility)

t/l or tl or tleft = turn left

gbye = good bye

thx = thank you or thanks

g/d = gear down

t/p and hold = taxi into position and hold ( line-up and wait outside USA)

gday = good day

t/r or tr or tright = turn right

GND = Ground (facility)

TWR = Tower (facility)

gnight or gnite = good night

vect = vectors

GP or g/p = glide path

wilco = will comply (will do what is requested)

gs = glide slope

WX = weather

h/a = hold at


hdg = heading


h/o = hand-off


h/p = hold position, holding point or holding pattern (according to context)


h/s = hold short


IAF = Initial Approach Fix


ILS = Instrument Landing System


IM = Inner Marker


inbd = inbound


KIAS = IAS in knots


kt = knots


Tento seznam není vyčerpávající, jedná se pouze o seznam nejčastěji používaných zkratek.


Celý předpis je na

http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-8400/data/effective/hl1.pdf


pro zájemce o podrobné zkoumání:

http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-8400/index.htm

Volací znak

Volací znak má stejně jako snad úplně všechno v letectví předpis (L-Frazeologie, Část II/D.).


Typy volacích znaků:


Typ 1) – skupina písmen a/nebo číslic, odpovídající poznávací značce letadla, nebo


Typ 2) – radiotelefonní označení provozovatele letadla, za kterým následují poslední čtyři znaky poznávací značky letadla;


Typ 3) – radiotelefonní označení provozovatele letadla, za kterým následuje označení letu.

___________________________________________________________________________

Typ 1)

OK značí příslušnost letounu k ČR, resp. nám říká, v leteckém rejstříku jakého státu je letadlo zapsáno.


ppp jsou písmena přidělena daným leteckým rejstříkem. Poletíte-li sami za sebe, stačí opsat poznávací značku, nebo není-li to proveditelné (někdou s tímto volacím znakem na síti už je), volíme alternativní značku a místo ppp můžeme použít libovolnou kombinaci písmen (např. zkratku našeho jména, apod.). Poletíte-li se zahraničním strojem, platí pro něj totéž, avšak státní příslušnost nemusí být charakterizována dvěmi písmeny (např. Německo má poznávací značky letadel D-pppp).


čččč nebo čč jsou čísla, které taktéž přiděluje letecký rejstřík a jsou na poznávací značce letadla. Jejich volba je stejná jako u ppp, tedy podle poznávací značky letadla, popř. vlastní volbou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a)

Motorová letdla (Cessna 150, 172, 182, Zlín Z-43, 142 apod.) jsou takzvaná dospělá letadla. Poznávací značka letadla registrovaného v ČR se skládá z těchto částí:


OK-ppp

Příklad: OKABC [oskar kilo alfa bravo čárlí]


Zkrácený volací znak: složen z prvního a posledních dvou písmen

Příklad: OBC [oskar bravo čárlí]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Ultralehká letadla (kategorije ULL, tzn do vzletové hmotnosti max. 450kg) typu Eurostar, DynAero apod. mají v ČR přiděleno následující:

OK-ppp čč


Příklad: OKABC12 [oskar kilo alfa bralo čárlí jedna dva]


Zkrácený volací znak: složen z prvního, třetího a pátého písmene a obou číslic

Příklad: OAC12 [oskar alfa čárlí jedna dva]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Kluzáky mají přidělenou poznávací značku podle vzoru:

OK-čččč

Příklad: OK1234 [oskar kilo jedna dva tři čtyry]


Zkrácený volací znak: prvé písmeno nebo číslice a nejméně poslední dvě písmena nebo číslice volacího znaku

Příklad: O34 [oskar tři čtyry]

O234 [oskar dva tři čtyry]

___________________________________________________________________________

Typ 2)

S tímto se na síti zřejmě nesetkáte a častější je následující typ (Typ 3). Nicméně pro názornost.


PPP je označení provozovatele, pppp jsou poslední čtyři písmena poznávací značky letadla.


PPP pppp


Příklad: VRG PVMA [varig papa viktor majk alfa]


Zkrácený volací znak: identifikace provozovatele letadla a nejméně poslední dvě písmena volacího znaku


Příklad: VRG MA [varig majk alfa]

VRG VMA [varig viktor majk alfa]

___________________________________________________________________________

Typ 3)

Narozdíl od typu 1) jsou zde zavedeny třípísmenné kódy provozovatele, kde se písmena nevyslovují jednotlivě pomocí hláskovací abecedy, ale vyslovuje se celý kód, jako takový (stejně jako u Typu 2). Např. DLH - Lufthansa [lufthanza], AFR - Air France [ér fráns] nebo taky CSA - CSA Lines [sí es ej/čé es á] a třímístný nebo čtyřmístný kód letu (linky)


Příklad: CSA123 [čé es á jedna dva tři],

DLH12B [lufthanza jedna dva bravo],

AFR3648 [ér fráns tři šest čtyry osm]


Zkrácený volací znak: NEAPLIKUJE SE

___________________________________________________________________________
pozn.: zkrácený volací znak můžeme použít pouze v případě, jsme-li tak osloveni leteckou stanicí (stanovištěm ATS).

pozn.2: při navazování spojení letadlo musí použít úplný volací znak

pozn3: Pokud se rozhodnete používat volačku reálné letecké společnosti i když stejná existuje i virtuálně, nikdo Vám v tom nebrání. Na IvAu ovšem  existují i virtuální aerolinky, které nemají v reálném letectví svůj protějšek. Pokud tedy budete mít zájem použít jejich volací znak, bude  nutná příslušná  registrace nebo minimálně jejich souhlas.

Pozn4: na IvAu je zakázáno používat volačku AF1 (letadlo amerického prezidenta)

Tutorial IFR let

Tutorial IFR let


Ukázkový IFR let Ostrava - Karlovy Vary

Úvodem


Účelem tohoto tutoriálu je začínajícím pilotům ukázat standardní IFR let tak, jak probíhá na síti IVAO, a to včetně komunikace, navigace i všech potřebných úkonů prováděných během letu. Pro jednoduchost a názornost je zvolena trať LKMT - LKKV a letadlo, které patří mezi pomalejší, není vybaveno žádným typem zařízení pro prostorovou navigaci (RNAV) a je v základní výbavě MSFS. Veškeré úkony, které budou za letu prováděny budou psány běžným písmem. Komunikace bude vždy vypsána tučně a případné dovysvětlující poznámky kurzívou. Komunikace je pro názornou ukázku, je nutné si ale uvědomit, že pokyny přidělené řídícím se mohou v průběhu letu změnit, a váš let může probíhat odlišně. Volací znak letadla byl zvolen OK-ZAK (Žák :D), ale při případném online letu samozřejmě používejte vlastní. Také je nutné si uvědomit, že tento let ukazuje obsazení všech stanovišť po cestě - v průběhu běžného dne na síti je pravděpodobné, že velkou část letu vás bude řídit stanoviště oblasti (LKAA_CTR) a bude zastupovat všechna, zde uvedená, stanoviště. Let zahájíme ze stání 3 na LKMT, s letadlem Beechcraft Baron 58, připojeni na síť. Tento tutoriál předpokládá, že máte zvládnuté základy techniky pilotáže a radiokomunikace a že letíte na síti IVAO. S drobnými modifikacemi ho lze však použít i pro offline trénink, či jiné sítě.


Předletová příprava


Pro let z Ostravy Mošnova do Karlových Varů budeme potřebovat následující mapy - pro LKMT mapu letiště a mapy standardních odletových tras, traťovou mapu dolního vzdušného prostoru a pro LKKV mapy standardních příletových tras, mapy přiblížení a mapu letiště. Jakmile je máme připravené, můžeme začít plánovat. První položkou letového plánu by měl být bod, na kterém končí odletové trasy. Když si prohlédneme mapy odletových tras z LKMT pro NON-RNAV letadla, vidíme, že na západ míří trasy vedoucí na bod HLV - HLV4H pro dráhu 04 a HLV4F pro dráhu 22 a trasy na bod TBV - TBV1H pro dráhu 04 a TBV1F pro dráhu 22. V tomto tutoriálu poletíme přes Holešov. Jako první bod tedy v letovém plánu zvolíme HLV. Posledním bodem letového plánu by měl být bod, na kterém začínají příletové trasy. Tentokrát nahlédneme do příletových map na LKKV a vidíme přiletové trasy od bodů BALTU a OKG. Pro přílet od východu volíme bod BALTU. Koncovým bodem našeho letového plánu bude BALTU. Nyní musíme vybrat vhodnou letovou trasu. Mezi body HLV a BALTU vede pouze jedna jediná letová trať pro NON-RNAV letadla, a to W32. Náš letový plán tedy bude vypadat HLV W32 BALTU. V případě, že bychom letěli delší let, který by vedl po několika různých letových tratích, letový plán bychom vyplňovali vždy ve formátu BOD TRAŤ BOD TRAŤ. V případě, že mezi dvěma body, mezi kterými chceme letět, žádná trať není, vyplňuje se místo tratě zkratka DCT - direct (=přímo). S plánováním direct ale velmi opatrně, ve většině evropských státu není pro IFR lety povoleno, kromě výslovně uvedených výjimek.. Ještě zvolíme letovou hladinu, a to, vzhledem k dostupu našeho letadla a směru letu, FL80. Při IFR letech na západ se používají sudé násobky deseti, při letech na východ liché násobky deseti. VFR lety přičítají k těmto číslům 5. Spočítáme nebo odhadneme palivo potřebné pro tento let (cca 50 galonů), připočteme rezervu na případné vyčkávání a na bezpečný přelet na alternativní (záložní) letiště a také zvolíme alternativní letiště, kdyby bylo v Karlových Varech nebylo možné přistát (nevhodné počasí, uzavření letiště), a to například Prahu - LKPR. Paliva tedy vezmeme 80 galonů. Letový plán máme připraven, můžeme ho vyplnit a odeslat - to uděláme na panelu IVAP volbou ACARS - SEND FLIGHTPLAN. Otevřený formulář vyplníme následovně:


Aircraft identification: OKZAK vyplněno podle volacího znaku se kterým jsme připojeni do sítě

Flight rules: I poletíme podle pravidel IFR - létání podle přístrojů

Type of flight: G jedna se o "soukromý" let - tedy všeobecné letectví - General Aviation

Number: 1 máme jedno letadlo

Type of aircraft: BE58 ICAO kod našého letadla

Wake turbolence cat.: L kategorie letadla dle tubulence v úplavu - Baron je Light

Equipment: SDFLOW/C "S" - naše letadlo je vybaveno standardním a funkčím zařízením a to "D" - DME, "F" - ADF, "L" - ILS, "O" - VOR, "W" - RVSM (přesný výškoměr), "C" - odpovídač s módem C

Departure aerodrome: LKMT letiště odletu

Departure time: vyplníme předpokládaný čas odletu v UTC

Cruising speed: N0180 Poletíme rychlostí 180 uzlů - pozor, vyplňovaná rychlost je TAS, nikoliv IAS

Level: F080 Poletíme v letové hladině 80

Route: HLV W32 BALTUNaše naplánovaná trasa

Destination aerodrome: LKKV cílové letiště

Total EET: 0100 Estimated Enroute Time, předpokládaná doba letu, předpokládame 1h

Altn aerodrome: LKPR alternativní letiště

Other information: zde můžeme vložit nějaké upřesňující informace, pokud nejsou výše uvedené dostatečně přesné

Endurance: 0145 maximální doba po kterou nám vystačí palivo

Persons on board: počet osob na palubě

Pilot in command: jméno

Aircraft color and markings: BE58 / Beech Baron 58 zde se nastavuje, jak nás uvidí ostatní piloti na síti


Letový plán je odeslán a my můžeme začít létat.

Na zemi

První co uděláme je, že si zjistíme ATIS informaci daného letiště, abychom měli nejaktuálnější informace o dráze v užívání, počasí a případně dalších detailech. Zapneme tedy baterii a avioniku a na rádiu COM1 naladíme Mošnov Věž 120.80. V okně IVAP nám proběhne informace ATIS. V reálném provozu bychom si vysílání ATIS poslechli na zvlaštní frekvenci, při online létání však informaci získáme vždy při naladění stanice v textové podobě.

This is Mosnov Tower information FOXTROT recorded at 0700Z

Landing runway 04 Take off runway 04

LKMT 297000Z 03014KT 3000 BR SCT020 M08/M10 Q1008 BECMG 3500 BR REM REG QNH1005

Transition Level 60/Transition Altitude 5000ft

Confirm information FOXTROT on initial contact


Dráha v užívání je 04, QNH1008, převodní hladina je 60 a informace má označení Foxtrot. S těmito informacemi můžeme kontaktovat věž, vyžádat si spuštění motorů a letové povolení a samozřejmě potvrdit přijetí ATIS a QNH.


A/C: Mošnov Tower, OKZAK, stand 3, request start-up and ATC clearance to destination Karlovy Vary, information FOXTROT on board, QNH1008 hectopascals

ATC: OKZAK, Mošnov Tower, FOXTROT correct, QNH1008 hectopascals, start-up approved, expect clearance in 5 minutes.

A/C: Start-up approved, clearance in 5 minutes, OKZAK.