Levé pozadí

Desatero chování pilota

Část letuPovinnosti pilota.
Příprava letového plánuPřed letem je vždy nutné podat letový plán. Pro IFR lety v plném znění včetně celé letové trasy, pro VFR lety stačí startovní a cílové letiště. Trasa IFR letového plánu může být uveden ve formátu BOD BOD BOD a nebo ve formátu BOD TRASA BOD. Pokud použijete formát s trasami a letíte po jedné trase přes více než jeden FIR, uvádejte v letovém plánu hraniční body jednotlivých FIRů. Prvním bodem v letovém plánu je koncový bod standardní odletové, posledním bodem letového plánu je první bod standardní příletové na cílovém letišti. Samotné odletové a příletové trasy do letového plánu nepatří, neboť v okamžiku plánování ještě není známa dráha v provozu ani úmysly ATC. Cestovní hladina v letovém plánu musí být nastavena správně vzhledem k převažujícímu směru a typu letu.
Komunikace s ATCJakékoliv navazování komunikace na frekvenci probíhá podle následujícícho schématu: VOLANÁ STANICE, VOLAJÍCÍ STANICE, text zprávy. V případě že je komunikace již navázaná, pilot musí dále každou vysilanou zprávu uvést nebo ukončit svým volacím znakem, aby se předešlo možnosti záměny. Pilot je povinen v průběho letu opakovat všechny instrukce řídícího bezprostředně se týkající letu a dále informaci o tlaku a přidělený kód odpovídače. Odpověď "ROGER" není v těchto případech dostatečná. U dalšího vysílání ( odpovědi na dotazy, žádosti o pozdější hlášení pozice, atd ) je nutné rozlišovat význam a správně používat fráze "AFFIRM", "ROGER", "WILCO".
ATC povoleníPřed letem musí příslušný ATC povolit let dle zaslaného letového plánu. Před samotnou žádlostí je potřeba řídícího informovat o své přítomnosti a potvrit mu přijetí informace ATIS jejím kódovým označením. ATC může požadovat opravu letového plánu vzhledem k případných chybám. Po schválení letového plánu ATC dá letové povolení. Letové povolení musí obsahovat mez povolení ( nejčastěji přímo cílové letiště ), kód odpovídače a informace pro odlet. Pilot musí celé povolení řídícímu zopakovat a ten musí potvrdit správnost tohoto opakování. Nejpozdějším okamžikem kdy může být povolení uděleno je pojíždění, letadlo bez povolení či s neúplným povolením nesmí vstoupit na dráhu. V případě že pilot není schopen provést instrukce pro odlet ( například není vybaven přístroji/znalostmi pro přidělenou odletovou trasu ), musí tuto skutečnost oznámit, uvést důvody a přijmout nové povolení, zohledňující onu skutečnost.
Spuštění, odtlačení, pojížděníNa řízeném letišti je nutné jak o spouštění, tak o odtlačení ( pokud je k dispozici ) žádat, na letištich poskytujících pouze informační službu se pilot hlásí po spuštění. Po spuštění a odtlačení dá pilot řídícímu vědet ze je připraven k pojížděni a všechny povely týkající se pojíždění opakuje. Stejne tak opakuje všechny další instrukce, které během pojíždění obdrží - zastavení, pokračování za jiným provozem, křížení drah, atd... Křížit dráhu je možné pouze pokud to bylo vysloveně povoleno nebo pokud řídící dal při povelu k pojíždění mez povolení za kříženou dráhu. Pokud k tomuto nedošlo je nutné o něj příslušné stanoviště požádat a není možné křížit dráhu nebo na ni vstoupit bez povolení.
Vstup na dráhu, vzletVstup na dráhu musí povolit věž. Před vstupem na dráhu je potřeba odpovídač nastavit do módu C, aby řídící mohl letadlo identifikovat. Po vzletu se pilot ohlasi aktualni výškou a výškou do které soupá.
OdletPři odletu se pilot drží instrukcí zahrnutých v odletovém povolení. Buďto pokračuje standardní odletovou trasou a nebo respektuje radarove vektorování. V případě že obdrží instrukci k pokračování vlastní navigací, dále v letu pokračuje trasou podle schváleného letového plánu.
Let na tratiPři letu na trati pilot buďto pokračuje vlastní navigací dle letového plánu nebo respektuje pokyny příslušného ATC. Pokud opustí řízenou oblast, naladí na rádiu UNICOM ( 122.8 ) a o svých úmyslech informuje okolní piloty. Pokud přilétá do řízené oblasti, příslušného řídícího kontaktuje nejméně 2-3 minuty před vstupem do oblasti. Při kontaktu informuje o aktuální letové hladině a o letové hladině do které stoupá/klesá.
PříletPři příletu obdrží pilot od řídícího příletovou trať. Pokud je schopen tuto příletovou trať letět, pokračuje po ní a respektuje pokyny ATC pro klesání. Pokud není schopen příletovou trať zaletět, oznámí to řídícímu, uvede důvod a vyčká dalších instrukcí. Příletovou trať sleduje až do bodu počátečního přiblížení ( IAF ). Zde buďto dostane instrukci pokračovat standardní přibližovací procedurou a toto učiní ( dle příslušné mapy ) nebo bude vektorován až do koncového bodu přiblížení. Pokud neobdrží od řídícího ani jednu z těchto instrukcí, musí začít nad počátečním bodem přiblížení vyčkávat v poslední přidělené hladině dle publikovaného obrazce. V průběhu celého přiblížení pilot dodržuje rychlostní omezení vyplývající z jeho polohy, tedy 250kts v TMA nebo pod FL100 a 210kts v okamžiku dosažení IAF.
PřiblíženíV průběhu procedury přiblížení a nebo během vektorů na přiblížení pilot připravuje letadlo tak aby nad bodem FAF měl už letadlo v plné přistávací konfiguraci. Řídícímu oznámí usazení v obou rovinách přiblížení.
PřistáníPilot pokračuje v přiblížení až do bodu rozhodnutí dle minim stanovených pro dané přiblížení. V tomto okamžiku má vizuální kontakt se zemí/dráhou/přistávacími světly ( dle charakteru přiblížení ), může pokračovat na přistání. Po přistání uvolňuje po první vhodné taxiway, pozor na záměnu drah a pojížděček na některých letištích ( LKPR 13 a D ). V případě že v bodu rozhodnutí pilot nemá vizuální kontakt, pokračuje dále standardní procedurou pro nezdařené přiblížení a opakuje přiblížení.
PojížděníPilot po uvolnění dráhy oznámí řídícímu opuštění dráhy a vyčká instrukcí pro pojíždění. Při pojíždění respektuje stejná pravidla jako při pojíždění při odletu ( křížení drah a pod ). Po dosažení stojánky pilot oznámí dosažení a vypnutí motorů a řídící mu potvrdí ukončení letového plánu.