Levé pozadí

IFR Frazeo

Základní IFR frazeologie

Orientace v tabulce:

pilot (česky)


pilot (anglicky) - (kurzíva)


ATC (česky)


ATC (anglicky) - (kurzíva)


poznámky


ostatní - černě


vlevo - pilot


vpravo - ATC


() - nemusí se použít


/ - nebo, jinak řečeno, jiná možnost
Pro snažší pochopení si ukážeme příklady frazeologie na letu z LKPR do LKTB a za předpokladu, že jsou obsazeny všechna stanoviště (DEL, GND, TWR, DEP, ACC, APP, TWR), v LKPR v užívání dráha 24 a v Brně 28. Letíme s B737-800, jsme schopni RNAV, ATIS v LKPR - L, v LKTB - P

Navázání spojení na delivery

Ruzyně delivery, dobrý den, OKMQA, Stání 1-4, (inormace) L, QNH 1-0-1-2 (hPa), žádáme spouštění do Brna Tuřan.OKMQA, Ruzyně delivery, dobrý den, spouštění schváleno, Lima správně, QNH 1-0-1-2 (hPa), čas 0-5 (jen příklad). OKMQA povoleni do Brna Tuřan, odletová VOZ1A, squawk 3-3-5-2.

před vyslovením samotného letového povolení je nutné znovu vyslovit celý volací znak, nelze použít zkrácený. A také nelze říci pouze: "... povoleni do destinace/cleared to destination.." - pokud si nejste jisti správným rozkódováním ICAO kódu letiště určení, raději jej odhláskujte.

Povoleni do Brna Tuřan, odletová VOZ2A, squawk 3-3-5-2, OKMQA.OQA, přečteno správně, přejděte na Ruzyně ground, 1-2-1,9, naslyšenou.

1-2-1,9, naslyšenou, OQA.
Ruzyně delivery, good day, OKMQA, Stand 1-4, we have (information) K, QNH 1-0-1-2 (hPa), request start up to Brno Tuřany.OKMQA, Ruzyně delivery, good day, start up (is) approved, (information) K correct, time 0-5. OKMQA cleared to Brno Tuřany, VOZ1A departure, squawk 3-3-5-2.

Cleared to Brno Tuřany via VOZ1A departure, squawk 3-3-5-2, OKMQA.Readback correct, contact Ruzyně ground, 1-2-1,9, bye

(Will) contact ground, 1-2-1,9, bye.
Další možnosti


OQA, (zkontrolujte si ATIS) informace L platná, QNH 1-0-1-1(hPa).

Rozumím, QNH 1-0-1-1, OQA.

OQA, (check) information L (is) current, QNH 1-0-1-1 (hPa).

Wilco, QNH 1-0-1-1, OQA.

OKMQA, povoleni do Brna Tuřan, po vzletu z dráhy 2-4 stoupejte kurzem dráhy do altitude 5000 stop, squawk 3-3-5-2.

Povoleni do Brna Tuřan, po vzletu z dráhy 2-4 stoupat do altitude 5000 stop, squawk 3-3-5-2, OKMQA.

OKMQA, cleared to Brno Tuřany, after departure, runway 2-4, climb straight ahead to altitude 5000 feet, squawk 3-3-5-2.

(Roger) cleared to Brno Tuřany, after departure, runway 2-4, will climb straight ahead to altitude 5000 feet, squawk 3-3-5-2, OKMQA.
Přihlášení na ground

Ruzyně ground, dobrý den, OKMQA, stání 1-4, připraveni k vytlačení.OKMQA, Ruzyně ground, dobrý den, stání 1-4, vytlačení schváleno.

Vytlačení schváleno, OKMQA.
Ruzyně ground, OKMQA, good day, stand 1-4, ready for push back.OKMQA, Ruzyně ground, good day, stand 1-4, push back approved.

Push (back) approved, OKMQA.
Další možnosti po přihlášení na ground


OKMQA, Ruzyně ground, dobrý den, čekejte, provoz za vámi.

Čekám, OKMQA.

OKMQA, Ruzyně ground, good day, stand by, traffic behind.

(Roger) standing by, OKMQA.

OKMQA, vytlačení schváleno na pojezdovou J orange (J blue, B1, B2 popř. AA).

(Rozumím) vytlačení na J orange (J blue, B1, B2 nebo AA) schváleno, OKMQA.


Klávesou zkratkou Ctrl+F7 je možné si vyvolat okno IvAp-u pro vytlačení, kde je možno nastavit úhel, pod kterým bude letadlo vytlačeno; je dobré si to vyzkoušet, protože v důsledku zvyšujícího se provozu, budou ATC instruováni, aby tyto příkazy vydávali pro zachování toku provozu.


OKMQA, push back approved, to J orange (J blue, B1, B2 nebo AA).

Push back approved, to J orange (J blue, B1, B2 nebo AA), OKMQA
pouze pro vrtulová letadla typu ATR apod., na stáních 70-76OKMQA, vyjetí na zpětný tah schváleno, pojíždějte na vyčkávací místo dráhy 2-4 po pojezdové D a B.

Vyjetí na zpětný tah schváleno, pojíždím na vyčkávací místo dráhy 2-4  po pojezdové D a B, OKMQA.

OKMQA, powerback approved, taxi to holding point runway 2-4 via D and B..

Powerback approved, taxxing to holding point runway 2-4 via D and B, OKMQA.
Instrukce pro pojíždění

Připraveni k pojíždění, OKMQA.OQA, pojíždějte na vyčkávací místo dráhy 2-4, po pojezdových H, A.

Pojíždíme na vyčkávací místo dráhy 2-4, po pojezdových H, A - OQA.
Ready to taxi, OKMQA.OQA, taxi to holding point runway 2-4, via H, A.

Taxiing to holding point runway 2-4, via H, A - OQA.
Další možnosti instrukcí k pojíždění

Připraveni k pojíždění, OKMQA.OQA, schopni z křižovatky pojezdové B?

Potvrzuji/negativ, OQA.


Piloti turbovrtulových letadel musí počítat s tím, že pro odlet dostanou pojížděcí instrukce na jednu z křižovatek s dráhou, čili že vzlet nebude proveden z prahu dráhy. Pokud z jakéhokoliv důvodu nejsou schopni toto provést (povětrnostní podmínky, naložení letadla apod.) , musí to s žádostí o pojíždění oznámit, že žádají vzlet z prahu dráhy

Ready to taxi, OKMQA.OQA, able from intersection B ?

Affirm/negative, OQA.

OQA, pojíždějte na vyčkávací místo dráhy 2-4 po pojezdových H, A, dejte přednost (typ letadla) společnosti (označení letecké společnosti), křižujícímu zleva doprava/zprava doleva.

Pojíždím na vyčkávací místo dráhy 2-4 po pojezdových H, A, dám přednost (typ letadla) společnosti (označení letecké společnosti), křižujícímu zleva doprava/zprava doleva. - OQA.

OQA, taxi to holding point runway 2-4 via H, A, give way to Boeing (typ), company (označení letecké společnosti), crossing right to left/left to right.

Taxiing to holding point runwa 2-4 via H, A, will give way to (typ letadla), company (označení letecké společnosti), crossing left to right/right to left, OQA.

OQA, přejděte na věž, 1-1-8,1, naslyšenou.

(přecházím) na věž, 1-1-8,1, naslyšenou, OQA.

OQA, contact tower, 1-1-8,1, bye.

(Switching) to tower, 1-1-8,1, bye, OQA.
dráha v užívání 06OQA, pojíždějte na vyčkávací místo dráhy 0-6 po pojezdových H, F, E,  před dráhou 3-0 zastavte.

Pojíždíme na vyčkávací místo dráhy 0-6 po pojezdových H, F, E, před dráhou 3-0 zastavíme, OQA.


Pojezdové D, E a F nespadají do kompetence pozice GND, tudíž pro křižování dráhy musíte být přeladěni na TWR.


OQA, taxi to holding point runwa 0-6 via H, F, E, hold short of runway 3-0.

Taxiing to holding point runway 0-6 via H, F, E, will hold short of runway 3-0, OQA.
Povolení ke vzletu

Ruzyně věž, dobrý den, OKMQA, připraveni (na/před vyčkávacím místě dráhy 2-4).OQA, Ruzyně věž, dobrý den, vstup na dráhu 2-4 a vzlet povolen, vítr SSS/UU (stupně/uzly), naslyšenou.

Vstup na dráhu 2-4 a vzlet povolen, vítr přijal, naslyšenou, OQA.


Za předpokladu, že je online APP/DEP, piloti IFR letů po vzletu automaticky ladí na kmitočet Praha radar a na TWR se po vzletu už nehlásí.

Ruzyně tower, good day, OKMQA, (holding point (runway) 2-4, ready.OQA, Ruzyně tower, good day, line up runway 2-4 and cleared for take off, wind DDD/KK (degrees/knots), bye.

Lining up, runway 2-4 and cleared for take off, wind copy, bye, OQA.
Další možnosti povolení ke vzletu

Ruzyně věž, dobrý den, OKMQA, vyčkávací místo dráhy 2-4.OQA, Ruzyně věž, dobrý den, připraveni?

Negativ, zavolám, OQA.Rozumím (oznamte připraveni).

Jestliže pilot potvrdí, že je připraven k odletu, znamená to tedy, že vzlet provede po povolení ke vzletu bez prodlení; nelze potvrdit připravenost ke vzletu a následně pak na dráze po povolení ke vzletu zastavit nebo zůstat stát (vyjma technických problémů)

Ruzyně tower, good day, OKMQA, holding point runway 2-4.OQA, Ruzyně tower, good day, ready?

Negativ, will call you, OQA.Roger, report when ready.
OQA, připraveni k okamžitému vzletu?

Potvrzuji, OQA.OQA, (urychlete vstup na dráhu) proveďte okamžitý vzlet, dráha 2-4, vítr SSS/UU, provoz na třetí míli, naslyšenou.

Provádíme okamžitý vzlet, dráha 2-4, vítr a informaci o provozu přijal, OQA.

OQA, ready for immediate?

Ready (OQA).OQA, (expedite line up/keep rolling) take off immediately, runway 2-4, wind DDD/UU, traffic tree miles, bye.

Take off immediately, runway 2-4, wind and traffic information recieved, OQA, bye.

OQA, za přistávajícím (typ letadla), na krátkém finále/nad prahem, vstupte na dráhu 2-4 za ním, buď te připraveni.

Za přistávajícím (typ letadla), na krátkém finále/nad prahem, vstoupíme na dráhu 2-4 za ním, jsme připraveni, OQA.

OQA, behind landing (typ letadla)on short final/over treshold, line up runway 2-4 behind and be ready.

Behind landing (typ letadla) on short final/over treshhold, will line up runway 2-4 behind, we are ready, OQA.

OKMQA, okamžitě zastavte, ruším vzlet, opakuji, ruším vzlet.

Zastavuji, OKMQA.

OKMQA, stop immediately, OQA, stop immediately.

Stopping, OKMQA.
Po vzletu

Praha radar, OKMQA, 2400 stop (např.)OKMQA, Praha radar, radarový kontakt.

Aktuální hladina se hlásí proto, aby došlo k ověření správného fungování modu C odpovídače. Jelikož je letadlo po vzletu ve velmi rychlém vertikálním pohybu, když se ohlašujete, k vaší aktuální hladině, kterou vidíte na výškoměru, přičtěte pro - rychle stoupající letadla 300-500ft, pro pomalu stoupající letadla 100-200ft Jestliže řídící zaregistruje rozdíl mezi hlášením pilota a indikací radaru více jak +/-300 stop, je povinen podniknout další kroky, které si ukážeme níže.

Praha radar, OKMQA, passing 2400 feet.OKMQA, Praha radar, radar contact.

Při prvním kontaktu na APP/DEP stanovišti stačí ohlásit pouze vaši aktuální hladiu a volací znak. Informaci o odletové trati i mez povolení (kam má pilot povoleno stoupat) řídící ví.Nesprávná indikace modu C

Mnoho pilotů dělá to, že se naladí na TS kanál stanice a neprovedou přihlášení; pokud jste s řídícím ještě nenavázali spojení a on na Vás zavolá Vaším volacím znakem, nemůžete mu odpovědět pouze “vysílejte/go ahead”; volá na Vás právě proto, že jste se mu neohlásili; pakliže tedy nenavážete kvůli obsazenosti frekvence se stanovištěm spojení a jste osloveni Vaším volacím znakem, odpovězte tak, jako byste se normálně přihlašovali


OQA, Praha radar, pro ověření modu C, zkontrolujte nastavení výškoměru a oznamte hladinu.

Výškoměr překontrolován, altitude 3000 stop, OQA.OQA, nesprávná indikace modu C, vypněte mod C.

Vypínám mod C, OQA.

OQA, Praha radar, for mode C verification, check altimeter settings and report level.

Altimeter checked, altitude 3000 feet, OQA.OQA, wrong mode C indication, stop mode C.

Stopping mode C, OQA.
Další možnosti povolení na stanovišti DEP


OQA, stoupejte do letové hladiny 1-4-0.

Stoupáme do letové hladiny 1-4-0, OQA.

OQA, climb flight level 1-4-0.

Climbing flight level 1-4-0, OQA.

OQA, stoupejte do altitude 5 tisíc stop a po minutí 3200 stop, pokračujte přímo Vožice.

Stoupáme do altitude 5 tisíc stop a po minutí 3200 stop přímo Vožice, OQA.

OQA, climb altitude 5000 feet, when passing 3200 feet, proceed direct to Vožice.

Climbing altitude 5000 feet, when passing 3200 feet, proceeding direct to Vožice, OQA.

OQA, stoupejte do letové hlaidiny 1-0-0, po minutí 3200 stop, točte doleva, kurz 1-8-0, radarový odlet.

Stoupáme do letové hladiny 1-0-0, po minutí 3200 stop, kurz 1-8-0, OQA.

OQA, climb to flight level 1-0-0, when passing 3200 feet, turn left, heading 1-8-0, radar departure.

Climbing to flight level 1-0-0, when passing 3200 feet, turning left, heading 1-8-0, OQA.

OQA, přejděte na Praha radar, 1-2-7,1-2-5, naslyšenou.

(Přecházíme) na Praha radar, 1-2-7,1-2-5, naslyšenou, OQA.

OQA, contact Praha radar, 1-2-7,1-2-5, bye.

(Switching) to Praha radar, 1-2-7,1-2-5, OQA, bye.
Přeladění a přihlášení na stanovišti oblastního řízení

Praha, dobrý den, OKMQA, míjíme letovou hladinu 1-0-5 (stoupeme do let. hladiny 160).OQA, Praha, radarový kontakt, stoupejte do letové hladiny 1-9-0, pokračujte přímo Bodal.

Stoupáme do let. hladiny 1-9-0, přímo Bodal, OQA.
Praha, good day, OKMQA, passing flight level 1-0-5 (climbing flight level 1-6-0).OQA, Praha, good day, radar contact, climb (to) flight level 1-9-0, (proceed) direct Bodal.

Climbing flight level 190, direct Bodal, OQA.
Další možné instrukce na oblastním sektoru


OQA, Praha, dobrý den, radarový kontakt, stoupejte pouze do let. hladiny 1-7-0, protiprovoz nad vámi.

Stoupeme do let. hladiny 1-7-0, OQA.

OQA, Praha, good day, radar contact, climb only flight level 1-7-0, opposite traffic above.

Climbing only flight level 1-7-0, OQA.

OQA, Bodal 1A příletová, dráha 2-8, oznamte připraveni ke klesání.

Bodal 1A, dráha 2-8, oznámím připravenost ke klesání, OQA.

OQA, Bodal 1A arrival, runway 2-8, report when ready to descent.

Bodal 1A arrival, runway 2-8, will report ready to descent, OQA.

OQA, oznamte vertikální rychlost?

2000 stop za minutu, OQA.OQA, stoupejte do letové hladiny 1-9-0, vertikální rychlost 2000 stop za minutu/nebo více/nebo méně/ až do dosažení/do průletu letovou hladinou 1-6-0.

Stoupáme do let. hladiny 1-9-0, vertikální rychlost 2000 stop za minutu/nebo více/nebo méně až do dosažení/do průletu letovou hladinou 1-6-0, OQA.


Pokud pilot zjistí, že nařízenou vertikální rychlost není schopen dodržet (zatížení letadla, popř. jiné vlivy) musí tuto skutečnost neprodleně oznámit ATC.
OQA, report rate (of climb)?

2000 feet per minute, OQA.OQA, climb to flight level 1-9-0, rate of climb 2000 feet per minute/or more/or less until reaching/until passing flight level 160.

Climbing to flight level 1-9-0, rate 2000 feet per minute/or more/or less until reaching/until passing flight level 1-6-0, OQA.

OQA, oznamte rychlost?

3-0-0 uzlů, OQA.OQA, udržujte současnou rychlost/nebo více/nebo méně, pro sekvenci.

Udržujeme současnou rychlost/nebo více/nebo méně, OQA.


Opět platí, pakliže pilot není schopen požadavek dodržet, musí tuto skutečnost okamžitě oznámit a vyžádat si jinou instrukci. Není možné nařízenou rychlost od ATC svévolně měnit.
OQA, report speed?

3-0-0 knots, OQA.Maintain (speed) 3-0-0 knots/or more/or less for sequence.

Maintaining 3-0-0 knots/or more/or less, OQA.


Pokud ATC nařídí přesnou rychlost, je potřeba jí dodržovat, popř. si vyžádat jinou. Pokud určí rychlost s dodatkem "nebo více/nebo méně-or more/or less", znamená to, že tím vymezí horní, resp. dolní mez rychlostního limitu.
OQA, až budete připraveni, klesejte do letové hladiny 1-3-0, oznamte opuštění let. hladiny 1-9-0.

Až budeme připraveni, budeme klesat do let. hladiny 1-3-0, opuštění let. hladiny 1-9-0 ohlásím, OQA.


Fráze "až budete připraveni" nemusí nutně znamenat, že pilot musí začít klesat hned. ATC počítá s tím, že až pilot dosáhne bodu "Top of descent", který vypočítá FMC, začne pilot sám klesat do povolené letové hladiny. Pakliže ATC řekne, že máte povoleno klesat až budete připraveni, po dosažení top of descent, nežádejte znovu povolení ke klesání, protože už jste jej obdrželi. Pouze ohlašte opuštění let. hladiny.


OQA, when ready, descent to flight level 1-3-0, report leaving flight level 1-9-0.

When ready, will descent to flight level 1-3-0, will call you leaving flight level 1-9-0, OQA.

OQA, přejděte na Brno radar, 1-2-0,5-5-0 a ohlašte rychlost, naslyšenou.

Ohlásíme rychlost na Brno radar, 1-2-0,5-5-0, naslyšenou, OQA.

OQA, contact Brno radar, 1-2-0,5-5-0 and advise speed, bye.

Will advise speed to Brno radar, 1-2-0,5-5-0, OQA, bye.
Přihlášení na přibližovací službě řízení

Brno, dobrý den, OKMQA, míjíme let. hladinu 1-4-1, (klesáme do let. hladiny 1-3-0), rychlost 3-0-0 uzlů/nebo více/nebo méně, informace P.OQA, Brno, radarový kontakt, infomrace P, QNH 1-0-1-5 (hPa), klesejte do let. hladiny 1-0-0, omezení rychlosti se nepožaduje.

Klesáme do letové hladiny 1-0-0, bez omezení rychlosti, OQA.
Brno, good day, OKMQA, passing flight level 1-4-1, (descending to flight level 1-3-0), speed 3-0-0 knots/or more/or less, with (information) P.OQA, Brno, radar contact, P correct, QNH 1-0-1-5 (hPa), desc (to) flight level 1-0-0, no speed limit/speed is yours.

Descending (to) flight level 1-0-0, no speed limit/speed is mine, OQA.
Další možnosti instrukcí

Let po příletové trati až do bodu FAF


OQA, po minutí Bitsi, klesejte do altitude 5000 stop, QNH 1-0-1-5 (hPa), po minutí BNO VOR, máte povoleno ILS přiblížení dráhy 2-8, oznamte usazeni na lokalizeru.

Po minutí Bitsi klesáme do altitude 5000 stop, QNH 1-0-1-5 (hPa), po minutí BNO VOR máme povoleno ILS přiblížení dráhy 2-8, v lokalizeru ohlásím, OQA.


Tato fráze znamená, že pilot po minutí BNO VOR si sám, podle rozpočtu na předpisovou zatáčku publikovanou na tomto přiblížení, klesá do 3000 stop (v tomto případě), což je nadm. výška nalétnutí ILS pro dráhu 28 v LKTB.


OQA, after passing Bitsi, descent (to) altitude 5000 feet, QNH 1-0-1-5 (hPa), after passing BNO VOR, cleared for ILS approach runway 2-8, report established on localizer.

After passing Bitsi, will descent (to) altitude 5000 feet, QNH 1-0-1-5 (hPa), after passing BNO VOR, cleared for ILS approach runway 2-8, will report established on localizer, OQA.


Pokud pilot dostane instrukci klesat do let. hladiny pod let. hladinou 100, čísla těchto letových hladin se vyslovují bez nuly na začátku, aby nedošlo k záměně s příkazem točit na kurz.
OQA, klesejte do 5000 stop, QNH 1-0-1-5 (hPa), po minutí BNO VOR, pokračujte procedurou pro ILS přiblížení dráhy 2-8.

Klesáme do 5000 stop, QNH 1-0-1-5 (hPa), po minutí BNO VOR, povoleni pro proceduru ILS, dráhy 2-8, OQA.


V tomto případě, pakliže řídící povolí pouze proceduru, znamená to, letět publikovanou proceduru, ale držet poslední povolenou hladinu. Klesání je v tomto případě pouze na povolení ATC.
OQA, descent (to) 5000 feet, QNH 1-0-1-5 (hPa), after passing BNO VOR follow ILS procedure runway 2-8.

Descending (to) 5000 feet, QNH 1-0-1-5 (hPa), after passing BNO VOR, will follow ILS procedure runway 2-8, OQA.
Let na vektorech


OQA, oznamte kurz?

Kurz 1-2-0, OQA.OQA, pokračujte současným kurzem, vektorování pro ILS přiblížení dráhy2-8.

Současný kurz, OQA.

OQA, report heading?

Heading 1-2-0, OQA.OQA, continue present heading, vectoring for ILS approach runway 2-8.

Present heading, OQA.

OQA, oznamte rychlost a kurz?

Rychlost 2-5-0 uzlů, kurz 1-2-0, OQA.OQA, snižte rychlost 2-2-0 uzlů, točte doleva, kurz 1-0-0, vektorování pro ILS přiblížení dráhy 2-8, pořadí 2.

Točíme doleva, kurz 1-0-0, snižujeme rychlost 2-2-0 uzlů, OQA.


Pro lepší zapamatování vícenásobného příkazu doporučuji opakovat v zrcadlově opačném pořadí, než byla instrukce vydána.

"Pořadí 2 a vektorování pro ILS dráhy 28" jsou fráze pouze informativní, není nutné je opakovat.
OQA, report speed and heading?

Speed 2-5-0 knots, heading 1-2-0, OQA.OQA, reduce speed 2-2-0 knots, turn left, heading 1-2-0, vectoring for ILS approach runway 2-8, number 2.

Turning left, heading 1-2-0, reducing 2-2-0 knots, OQA.

OQA, máte nyní (přibližně) 2-5 mílí do bodu dotyku, bude vám to stačit na vyklesání?

Potvrzuji/CC/negativ, OQA.


CC je zkratka, která se používala v době, kdy letectví a řízení letového provozu bylo ještě v plenkách, avšak dodnes se v reálném světě používá coby alternativa "affirm/potvrzuji".
OQA, you have now (approximately) 2-5 miles to go, is that sufficient for you to loose height?

Affirm/CC/negativ, OQA.


Bodem dotyku se pochopitelně myslí práh dráhy.
OQA, očekávejte jediný vektor na finále.

OQA.


Tímto dává ATC najevo, že poslední zatáčka nebude následovat do polohy base leg, ale přímo na finále.
OQA, expect only one vector to final.

OQA.

OQA, točte doprava, kurz 1-8-0.

Točíme doprava, kurz 1-8-0, žádáme snížení rychlosti, OQA.Snižte rychlost 2-0-0 uzlů.

Snižujeme na 2-0-0 uzlů, OQA.


Zde je příklad, jak si zažádat rychlost jinou, pokud se nám zdá, že letíme příliš rychle a jsme již blízko letiště.
OQA, turn right, heading 1-8-0.

(turning) right, heading 1-8-0, request to reduce (speed), OQA.OQA, reduce (to) 2-0-0 knots.

Reducing 2-0-0 knots, OQA.
Rozdíl mezi absolutní a relativní zatáčkou

Veškeré, výše uvedené příklady zatáček, jsou tzv. absolutní zatáčky, tedy kdy řídící určí přímo kurz, kterým letadlo poletí. Jestliže ale řídící použije příkazu, kdy stanoví pouze o kolik stupňů má letadlo zatočit, jedná se o zatáčku tzv. relativní. Níže si uvedeme příklad, jak takový příkaz vypadá frazeologicky.


OQA, točte 5 stupňů doprava.

(točíme) doprava, 5 stupňů, OQA.

OQA, turn 5 degrees to the right.

(to the) right, 5 degrees, OQA.


Povšimněte si, že v případě relativní zatáčky se používá slovíčko "stupňů/degree(s)", díky čemuž i při zhoršené srozumitelnosti vysílání se dá určit, zda se jedná o zatáčku relativní, nebo absolutní.Nalétnutí lokalizeru


OQA, točte doprava, kurz 2-6-0, klesejte do altitude 4000 stop, QNH 1-0-1-5 (hPa), nalétněte lokalizer dráhy 2-8.

(točíme) doprava, kurz 2-6-0, klesáme do altitude 4000 stop, QNH 1-0-1-5 (hPa), nalétneme lokalizer dráhy 2-8, OQA.

OQA, turn right, heading 2-6-0, descent (to) 4000 feet, QNH 1-0-1-5 (hPa), intercept/follow localizer, runway 2-8.

(turning) right, heading 2-6-0, descending (to) altitude 4000 feet, QNH 1-0-1-5 (hPa), will intercept/follow localizer (runway) 2-8, OQA.
Další možnosti při nalétnutí lokalizeru


OQA, pokračujte současným kurzem, vedu vás přes lokalizer, očekávejte nalétnutí/přiblížení zleva/zprava.

Současný kurz, (očekáváme nalétnutí zleva/zprava) OQA.

OQA, continue/maintain present heading, taking you through localizer, expect intercepting/approach from left/right.

Present heading, (will expect intercepting/approach from left/right) OQA.
Povolení pro ILS přiblížení


OQA, klesejte do altitude 3000 stop, máte povoleno ILS přiblížení dráhy 2-8, oznamte usazeni.

Klesáme do altitude 3000 stop, povoleno ILS dráhy 2-8, (usazení oznámím) OQA.

OQA, descent (to) altitude 3000 feet, cleared ILS approach runway 2-8, report established.

Descending (to) altitude 3000 feet, cleared ILS approach runway 2-8, (will report established) OQA.
(usazeni) v lokalizeru dráhy 2-8, OQA.Přejděte na Tuřany věž, 1-1-9.6, naslyšenou.

(přecházíme) na Tuřany věž, 1-1-9.6, naslyšenou, OQA.
(established) on localizer runway 2-8, OQA.Contact Tuřany tower, 1-1-9.6, bye.

(switching) to 1-1-9.6, OQA, bye.
Další možnosti po nalétnutí lokalizeru

Plně usazeni dráha 2-8 (7 míle), OQA.OQA, snižte rychlost na 1-8-0 uzlů do přeletu 4. míle finále a přejděte na věž, 1-1-9.6, naslyšenou.

1-8-0 uzlů do přeletu 4. míle finále, (přecházíme) na věž, 1-1-9.6, OQA, naslyšenou.
Fully established runway 2-8 (7 miles out), OQA.OQA, reduce to 1-8-0 knots until 4DME and contact tower, 1-1-9.6, bye.

Reducing to 1-8-0 knots until 4DME and (switching/going) to tower 1-1-9.6, bye, OQA.


Rozdíl mezi frázemi "plně usazeni/fully established" vs. "usazeni/established" je ten, že prvně zmíněná znamená, že letoun je usazen v paprsku ILS (tedy LLZ i GP), zatímco druhá, že je usazen pouze (většinou) v LLZ. Rychlostní omezení vydané stanovištěm APP platí do přeletu bodu, ke kterému se vztahuje, popř. pokud TWR řídící neurčí jinak.Povolení pro VOR/DME, NDB/DME nebo LLZ/DME přiblížení


OQA, točte doleva, kurz 0-7-0, nalétněte trať konečného přiblížení dráhy 1-0/máte povoleno VOR (NDB nebo LLZ) přiblížení dráhy 1-0, oznamte na trati konečného přiblížení.

Točíme doleva, kurz 0-7-0, nalétneme trať konečného přiblížení dráhy 1-0/povoleno VOR (NDB nebo LLZ) přiblížení dráhy 1-0, na trati konečného přiblížení oznámím, OQA.

OQA, turn left, heading 0-7-0, intercept final track runway 1-0/cleared for VOR (NDB nebo LLZ only) approach runway 1-0, report on final track.

Turning left, heading 0-7-0, will intercept final track runway 1-0/cleared for VOR (NDB nebo LLZ only) approach runway 1-0, will report on final track, OQA.
Přihlášení na věži

Tuřany věž, dobrý den, OKMQA, usazeni (v ILS dráhy 2-8)/na trati konečného přiblížení, 6 míle.OQA, Tuřany věž, dobrý den, dráha 2-8, přistání povoleno, vítr SSS/UU (doplňující informace).

Dráha 2-8, přistání povoleno, vítr přijal, OQA.


Doplňující informace mohou být:

uvolněte.. (na kterou stranu dráhy)


neuvolňujte na pojezdovou..(na kterou)


informace o provozu


další informace
Tuřany tower, good day, OKMQA, established (ILS runway 2-8)/on final track, 6 miles.OQA, Tuřany tower, runway 2-8, cleared to land, wind DDD/KK.

Runway 2-8, cleared to land, wind copied, OQA.
Další možnosti během závěrečného přiblížení


OQA, Tuřany věž, pokračujte v přiblížení, snižte rychlost na minimum, pořadí dva, očekávejte vzlet před vámi (typ letadla).

Pokračujeme v přiblížení, snižujeme rychlost na minimum, OQA.

OQA, Tuřany tower, continue approach, reduce to final speed, number two, expect departure ahead (typ letadla).

Continuing approach, reducing to final speed, OQA.

OQA, pokračujte v přiblížení, odlet před vámi (typ letadla), očekávejte povolení na přistání na krátkém finále.

Pokračujeme v přiblížení, OQA.

OQA, continue approach, departure ahead, expect landing clearence on short final.

Continuing approach, OQA.
(Prosím) vítr (OQA)?Vítr SSS/UU.A windcheck (please, OQA)?Wind DDD/KK.Informace o provozu


OQA, informace o provozu, na 11-ti hodinách, vzdálenost 4 míle, Beech 58, momentálně v poloze po větru dráhy 2-8 (levého okruhu). Ohlašte provoz v dohledu.

Provoz v dohledu/informaci o provozu přijal (zatím negativní), OQA.

OQA, traffic information, traffic at 11 o´clock, distance 4 miles, Beech 58, position downwind runway 2-8 (left curcuit). Report traffic in sight.

Traffic in sight/ looking out (traffic not in sight), OQA.


Informace o provozu, musí obsahovat tyto informace:

poloha provozu o kterém dáváme informaci vzhledem k provozu, kterému informaci ATC poskytuje, vyjádřená v hodinách (kdy platí, že 12 hodin je přímo před nosem letadla, 3 hodiny na pravoboku, 9 na levoboku a 6 hodin za zádí letounu).


vzdálenost udaná v námořních mílích


typ letounu, o kterém ATC informuje


doplňující informace (např. zbarvení letounu apod.)
Uvolnění dráhy


OQA, uvolněte (dráhu 2-8) doprava, pojezdová C, pojíždějte na odbavovací plochu/apron M, pojezdové C, A.

Uvolníme na pojezdovou C, budeme pojíždět na odbavovací plochu/apron M, pojezdové C a A, OQA.

OQA, vacate (runway 2-8) via C, taxi to apron M via C, A.

Will vacate via C, will continue taxi to apron M, via C and A, OQA.