Levé pozadí

IVAO Letový plán

IVAO letový plán má na některých místech tlačítka s "nápovědou" - jsou to ty označené jako "...". Po kliknutí na ně se vám objeví podrobný výpis možností, které lze uvést. Při opětovném spuštění IvApu a načtení formuláře letového plánu se vždy objeví poslední vámi odeslaný plánek (vyjma prvního spuštění). Každý plánek je možné si uložit nebo nahrát přes tlačítka Save nebo Load. Přes tlačítko Reset vyčistíte všechna upravitelná pole.

alt


Pole 7 (aicraft identification) identifikace letadla

Váš volací znak (viz též volací znaky). Vyplní se samo z přihlašovacího formuláře na IVAO (vyplňuje se při přihlašování k síti).

 
Pole 8 (flightrules) Pravidla letu

Volíme taková pravidla, podle jakých poletíme. Např. zapíšeme-li I (IFR), budou se na nás vztahovat pravidla pro IFR lety a do položky route bude třeba uvést platnou trať. Taktéž je třeba, abychom měli dostatečně přístrojově vybavené letadlo a uměli zaletět IFR procedury. U kombinovaných letu (Y a Z) je pak ještě nutné do položky route uvést kde dojde ke změně v řádném formátu (viz dále).(type of flight) Typ letu

Charakter našeho letu

S - Pravidelná obchodní linka
N - Nepravidelná obchodní linka (charter)
G - Všeobecné letectví (např. neobchodní lety)
M - Vojenské lety
X - Jiné, než výše uvedené (např. zálety prototypů apod.)

Pole 9 (number)
Počet letadel

Jelikož na IVAO musí odeslat letový plánek každý, aby nebyl vyhozen ze sítě, budete letový plán posílat vždy pro sebe. Bude-li však někdo posílat letový plán pro více, než jedno letadlo, může to zde uvést, jako jejich počet.


(type of aircraft) typ letadla

ICAO kód letadla. Vyplní se podle přihlašovacího formuláře na IVAO.

(wake turbulence category) kategorie turbulence v úplavu

Vyplní se z pravidla samo podle typu letadla. ATC pak podle tohoto údaje řídí tok letového provozu (např. časové rozstupy mezi vzlety a přistáním).


Pole 10 (equipment)
Vybavení

Vyplňujeme funkční vybavení, které je k dispozici v letadle.


Pozn.: Za lomítkem je mód odpovídače, v jakém bude vysílat, když v IvApu přepneme do módu TX (obecně označován jako moc C). Pro bližší informace, co který mód znamená viz nápověda.


Pole 13 (departure aerodrome) letiště odletu

Čtyřmístný ICAO kód letiště/směrovací značka (např. Praha-Ruzyně LKPR, Brno-Tuřany LKTB, Ostrava-Mošnov LKMT, Karlovy Vary LKKV atd.). Tyto kódy je možné zjistit mimo jiné i při tvoření letu v menu vaší FS (Create flight/Select Location).

Když letiště odletu nemá přidělenou směrovací značku, píšeme ZZZZ a v poli 18 použijeme zkratku DEP/ a za ní název letiště odletu.

(departure time) čas odletu

Toto je předpokládaný čas zahájení pojíždění (tzv. off block time). Píše se ve formátu HHMM a v UTC (více viz UTC).


Pole 15 (Cruising speed) Cestovní rychlost

Uvádí se pravá vzdušná rychlost (TAS) v km/h (K), uzlech (N) nebo machově čísle (M) pro první nebo celou cestovní část (let v hladině) letu v následujícím tvaru:


km/h - uvádí se K a čtyři číslice (např. K0160 pro rychlost 160km/h)
uzly - uvádí se N a čtyři číslice (např. N0450 pro rychlost 450kt)
mach - uvádí se M a tři číslice (např. M080 pro rychlost Mach 0.80)


(level) cestovní hladina

Uvádí se cestovní hladina pro první (budeme-li měnit v průběhu letu) nebo celou část letěné tratě. Vyjádření:


Letová hladina                       - F a tři číslice (např. F075, F330, atd.) - ve stovkách stop
Standardní metrická hladina  - S a čtyři číslice (např. S1130) - v desítkách metrů
Nadmořská výška                  - A a tři číslice (např. A040) - ve stovkách stop
Nadmořská výška                  - M a čtyři číslice (např. M0340) - v desítkách metrů
VFR pro neřízené lety VFR

(route)

Do této části se píše trať, včetně změn rychlostí a hladin. Systém zápisu je následující:


a)

BOD TRAŤ BOD (např. HELEN L179 SASKI),

- kde bod je v rozmezí 2-5 (v případě kódového označení), nebo pomocí zeměpisných souřadnic

- trať ATS v rozmezí 2-7znaků

- případě VFR je možno použít význačných bodů/geografických poloh (města, vodní díla, hory, apod.) v rozmezí 2-11 znaků, oddělené zkratkou DCT.


Body by měly být voleny tak, abych doba mezi nimi nepřesáhla 30min letu nebo 200nm (370km).


Do této části je taktéž možno zapsat požadovanou odletovou (SID) nebo příletovou (STAR) trať, ale musíme počítat, že tato podmínka nemusí být splněna (z důvodu jiné dráhy v užívání vlivem povětrnostních podmínek apod.).

b)

Změna rychlosti nebo hladiny (max.21 znaků):

Zapisuje se bod (podle a)), ve kterém má dojít ke změně, následuje lomítko a za ním bez mezer cestovní rychlost od tohoto bodu dále a cestovní hladina (a to i v případě, že se mění jen rychlost nebo jen hladina) ve formátu stanoveném v (cruising speed) a v (level).


Příklad:

MONOV/N0450F330 (za bodem MONOV budeme pokračovat rychlostí TAS 450kt a ve FL 330)


c)

Změna pravidel letu (max. 3 znaky):

Zapisujeme bod, ve kterém plánujeme změnit pravidla letu, mezera a pravidla letu, na která přecházíme.


Příklad:

MONOV VFR


nebo podle b)

MONOV/N0250F100 IFR


Pole 16 (destination aerodrome) letiště určení


Čtyřmístný ICAO kód letiště/směrovací značka. Když destinace nemá přidělenou směrovací značku, píšeme ZZZZ a v poli 18 použijeme zkratku DEST/ a za ní název letiště určení.

(total EET) celková vypočítaná doba letu

Anglická zkratka EET značí Estimated Enroute Time. Formát zápisu je jako u Pole 13 (departure time), tedy HHMM (H hodina, M minuta), např. 0030 značí předpokládanou dobu letu 30min, hodnota 0150 zase předpokládanou dobu letu 1h 50min.


(altn aerodrome) náhradní letiště

Čtyřmístný ICAO kód letiště/směrovací značka. Když náhradní letiště nemá přidělenou směrovací značku, píšeme ZZZZ a v poli 18 použijeme zkratku ALTN/ a za ní název náhradního letiště.


Pole 18 (other information) další informace

Nejsou-li žádné další informace, píše se nula.

Nebo jakékoli jiné nezbytné informace přednostně v níže uvedeném pořadí, s použitím příslušných zkratek, následovaných lomítkem a informací, která má být uvedena:


EET/ - vypočtený čas přeletu bodu nebo hranice FIR v pořadí: BOD nebo FIR a za ním bez mezery čas, ve kterém se předpokládá jeho přelet od zahájení pojíždění.


Příklady:

EET/CAP0745 XYZ0830 (přelet bodu CAP se očekává v 7h 45min od zahájení pojíždění)

EET/EINN0204 (přelet hranice FIR EINN za 2h a 4min po zahájení pojíždění)


RIF/ - podrobné údaje o trati k změněnému letišti určení, po nichž následuje čtyřpísmenná směrovací značka ICAO daného letiště. Změněná trať je předmětem znovupovolení za letu.


Příklady:
RIF/DTA HEC KLAX

RIF/ESP G94 CLA YPPH

RIF/LEMD


REG/ - poznávací značka letadla, je-li jiná než identifikace letadla uvedená v poli 7.

SEL/ - SELCAL kód.


OPR/ - název provozovatele, když není zřejmý z identifikace letadla uvedené v poli 7.


STS/ - důvod ke zvláštnímu zacházení ATS, např.:


STS/HOSP (sanitní letadlo)

TS/ONE ENG INOP (jeden motor nepracuje)

TYP/ - typ/y letadla (letadel), kterým předchází počet letadel je-li nutné, pokud je v poli 9 uvedeno ZZZZ.


PER/ - údaje o výkonu letadla.


COM/ - význačné údaje týkající se spojovacího vybavení, např. COM/UHF pouze.


DAT/ - význačné údaje týkající se schopnosti datového spoje za použití jednoho nebo více písmen S, H, V a M, např. DAT/S pro satelitní datový spoj, DAT/H pro HF datový spoj, DAT/V pro VHF datový spoj, DAT/M pro SSR Mod S datový spoj.


NAV/ - význačné údaje týkající se navigačního vybavení.

DEP/ - název letiště odletu, pokud je v poli 13 uvedeno ZZZZ.


DEST/ - název letiště určení, pokud je v poli 16 uvedeno ZZZZ.


ALTN/ - název náhradního letiště (náhradních letišť), pokud je v poli 16 uvedeno ZZZZ.


RALT/ - název náhradního letiště (náhradních letišť) na trati.


RMK/ - jakékoli jiné poznámky v otevřené řeči v jednom společném schváleném jazyce všech států, přes které poletíte, pokud se považují za nutné. Např. pokud poletíte jen v ČR, stačí do poznámek umístit informace v češtině. Pokud však poletíte přes více států (např. ČR, Německo), je nutné vyplnit údaje ve společném schváleném jazyce, který je v tomto případě angličtina.


Pole 19 (suplementary information) doplňující informace


Endurance – vytrvalost

Píšeme skupinu čtyř číslic udávající množství paliva v hodinách a minutách (jak dlouho je schopno letadlo letět).


Persons on board - osoby na palubě

Uveďte celkový počet osob (cestujících a posádky) na palubě.

Pilot in command - velitel letadla

Jméno velitele letadla psáno bez diakritiky. Z pravidla se vyplní automaticky po zadání těchto údajů do přihlašovacího formuláře při připojování k síti.


Aircraft colour and markings - Zbarvení a oznarčení letadla

Zpravidla se vyplní automaticky z údajů o užitém modelu MTL a barevném schématu zadaném při přihlašování na síť.

Další informace viz manuál k IvAp. Nebo předpis L-4444, Dodatek 2 viz lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L...effective/Dopl2A.pdf


Pozn: na rozdíl o reálného letectví, na IvAu je nutné VŽDY podal letový plán. Systém toto hlídá a pokud plán nepodáte, automaticky vás během okamžiku odpojí od sítě.