Levé pozadí

Letový plán


Po kliknutí na jednotlivá pole letového plánu budete přesměrováni na jeho popis.


IVAO FPL Pole č.7 „Identifikace letadla“ Pole č.8 „Pravidla letu“ Pole č.8 „Druh letu“ Pole č.9 „Počet letadel“ Pole č.9 „Typ letadla“ Pole č.9 „Kategorie turbulence v úplavu“ Pole č.10 „Vybavení a schopnosti“ Pole č.10 „Přehledové vybavení“ Pole č.13 „Letiště odletu“ Pole č.13 „Čas odletu“ Pole č.15 „Cestovní rychlost“ Pole č.15 „Cestovní hladina“ Pole č.15 „Trať“ Pole č.16 „Letiště určení“ Pole č.16 „Celková vypočítaná doba letu“ Pole č.16 „Náhradní letiště určení“ Pole č.16 „Náhradní letiště určení“ Pole č.18 „Jiné informace“ Pole č.19 „Vytrvalost letu“ Pole č.19 „Počet osob na palubě“ Pole č.19 „Velitel letadla“ „Výběr modelu a vzhledu modelu MTL“ „Výběr modelu a vzhledu modelu MTL“Pole č.7 „Identifikace letadla“

Pole č.7 obsahuje identifikaci letadla neboli volací znak o maximální délce 7 znaků. Toto pole bývá již vyplněno v závislosti na přihlašovací dialog. Více o pravidlech pro volací znaky nalezneme v samostatném článku.


↑ ZPĚT NA FPL ↑


Pole č.8 „Pravidla letu“

V poli č.8 určíme podle jakých pravidel bude náš let probíhat. Máme zde na výběr ze čtyř možností.

 • I - celý let podle pravidel IFR.
 • V - celý let podle pravidel VFR.
 • Y - kombinovaný let zahájený podle pravidel IFR s nádledující jednou, nebo více změnami pravidel v průběhu letu.
 • Z - kombinovaný let zahájený podle pravidel VFR s nádledující jednou, nebo více změnami pravidel v průběhu letu.

V případě kombinovaných letů je nutné stanovit v poli č.15 „Trať“ bod nebo body, kde dojde ke změně pravidel.↑ ZPĚT NA FPL ↑


Pole č.8 „Druh letu“

Uvedeme o jaký typ letu se bude jednat. Máme na výběr ze pěti možností.

 • S - pravidelný obchodní let
 • N - nepravidelný obchodní let (charter)
 • G - všeobecné letectví
 • M - vojenský let
 • X - jiný, než výše uvedené (např. technický zálet, kalibrační let)↑ ZPĚT NA FPL ↑


Pole č.9 „Počet letadel“

V případě skupinových letů vybereme počet letounů. Jelikož na IVAO musí letový plán odeslat každý, aby nebyl automaticky odpojen ze sítě, musí letový plán vyplnit všechny letadla ve skupině. V reálném provozu se odesílá pouze jeden letový plán za celou skupinu. Dále je dobré při skupinových letech uvést volací znaky ostatních letadel v poli č.18 „Jiné informace“, za pomoci indikátoru RMK/....


↑ ZPĚT NA FPL ↑


Pole č.9 „Typ letadla“

Toto pole obsahuje ICAO kód typu letadla. Vyplní se automaticky v závislosti na přihlašovací dialog. Nenalezneme-li v rolovacím seznamu náš typ letadla vybereme možnost ZZZZ a typ specifikujeme v poli č.18 „Jiné informace“, za pomoci indikátoru TYP/....

Vozidla Follow-me vyberou možnost ZZZC.


↑ ZPĚT NA FPL ↑


Pole č.9 „Kategorie turbulence v úplavu“

Toto pole obsahuje kategorii turbulence v úplavu, která je důležitá pro ŘLP k řízení toku provozu. Máme zde na výběr ze čtyř možností:

 • H - TĚŽKÁ (Heavy)
 • M - STŘEDNÍ (Medium)
 • L - LEHKÁ (Light)
 • J - SUPER (pouze letoun A380-800)

Vyplní se automaticky v závislosti na přihlašovací dialog.↑ ZPĚT NA FPL ↑


Pole č.10 „Vybavení a schopnosti“

Vyplníme funkční vybavení letadla. K vyplnění můžeme využít zaškrtávací dialogové okno, které si zobrazíme kliknutím na tlačítko se třemi tečkami. Toto pole je, přes jeho významnost pro ŘLP, často piloty na síti opomíjeno. Pozornost věnujte zejména radionavigačnímu vybavení.


↑ ZPĚT NA FPL ↑


Pole č.10 „Přehledové vybavení“

Uvedeme mód, v jakém pracuje náš palubní odpovídač sekundárního radaru. Máme zde na výběr několik možností:

 • N - Letadlo není vybaveno odpovídačem SSR
 • A - Mód A (pouze identifikace, bez tlakové výšky)
 • C - Mód C (identifikace + tlaková výška)
 • E - Mód S (identifikace + tlaková výška + ADS-B)
 • H - Mód S (identifikace + tlaková výška + schopnost přenosu letových údajů pomocí odpovídače)
 • I - Mód S (pouze identifikace, bez tlakové výšky)
 • L - Mód S (identifikace + tlaková výška + ADS-B + schopnost zdokonaleného přehledu)
 • P - Mód S (pouze tlaková výška, bez schopnosti hlásit identifikaci)
 • S - Mód S (identifikace + tlaková výška)
 • X - Mód S (bez identifikace, bez tlakové výšky)

Dále je možné vyplnit informace vztahující se k módu S a technoligii ADS-B a ADS-C.↑ ZPĚT NA FPL ↑


Pole č.13 „Letiště odletu“

Vyplníme čtyřpísmenný ICAO kód letiště odletu. V případě, že letiště nemá přidělený ICAO kód vyplníme ZZZZ a do pole č.18 „Jiné informace“ uvedeme název a polohu letiště odletu, za pomoci indikátoru DEP/...


↑ ZPĚT NA FPL ↑


Pole č.13 „Čas odletu“

Vyplníme předpokládaný UTC čas zahájení pojíždění EOBT, ve formátu HHMM (např. 1320 = 13:20 UTC).


↑ ZPĚT NA FPL ↑


Pole č.15 „Cestovní rychlost“

Uvedeme pravou vzdušnou rychlost TAS pro první nebo celou část letu. Máme na výběr ze tří způsobů:

 • N - pro jednotku uzel, ve čtyřčíselném formátu (např. N0420 = 420 kt)
 • M - pro vyjádření v Machově čísle, ve trojčíselném formátu (např. M082 = Mach .82)
 • K - pro jednotku kilometr za hodinu, ve čtyřčíselném formátu (např. K0830 = 830 km/h)↑ ZPĚT NA FPL ↑


Pole č.15 „Cestovní hladina“

Uvedeme plánovanou cestovní hladinu pro první nebo celou část letu. Máme na výběr z pěti způsobů:

 • F - pro vyjádření v letových hladinách, tři číslice (např. F085 = 8500 ft při nastavení výškoměru na standardní tlak)
 • A - pro vyjádření v nadmořské výšce ve stovkách stop, tři číslice (např. A045 = 4500 ft při nastavení výškoměru na QNH)
 • S - pro vyjádření ve standardní metrické hladině v desítkách metrů, čtyři číslice (např. S1130 = 11300 m při nastavení výškoměru na standardní tlak)
 • M - pro vyjádření v nadmořské výšce v desítkách metrů, čtyři číslice (např. M0840 = 8400 m při nastavení výškoměru na QNH)
 • VFR - pro neřízené lety VFR↑ ZPĚT NA FPL ↑


Pole č.15 „Trať“

Uvedeme plánovanou trať letu včetně změn rychlosti, hladiny a pravidel letu. Existuje několik druhů zápisu tratě:

Let po publikovaných tratích ATS
Zapisujeme stylem BOD TRAŤ BOD TRAŤ BOD (např. BODAL L726 VLM Z401 ELPON). Nemá-li naše letiště odletu/příletu publikované odletové/příletové tratě (SID/STAR) píšeme před první/poslední bod tratě zkratku DCT, vzdálenost mezi uvedeným bodem a letištěm nesmí přesáhnout 50 NM. Je nutné uvést každý bod, ve kterém je plánována změna rychlosti, hladiny, nebo pravidel letu.

Let mimo publikované tratě ATS
Zapisujeme ve stylu BOD DCT BOD DCT BOD (např. VLM DCT NOVUM DCT TBV). Jednotlivé body tratě nesmějí být od sebe vzdáleny více než 30 minut letu nebo 370 km (200 NM). Dále musíme uvést každý bod, ve kterém je plánována změna rychlosti, hladiny, nebo pravidel letu.

Formát zápisu jednotivých položek:

Trať ATS
Kódové označení tratě nebo části tratě o délce 2 až 7 znaků (např. L726, VOZ1A, BCN1).

Význačný bod
Kódové označení přidělené bodu nebo radionavigačnímu zařízení o délce 2 až 5 znaků (např. LN, BNO, LOMKI). Pro polohy, kterým kódové označení nebylo přiděleno můžeme použít zápis následujícím způsobem:

 • Zeměpisnými souřadnicemi ve formátu ssmmNsssmmE (např. 4620N01508E = 46°20' severní šířky 15°8' východní délky).
 • Směrem a vzdáleností od publikovaného význačného bodu ve formátu BODsssnnn , kdy „s“ je směr od bodu v magnetických stupních a „n“ je vzdálenost v NM na tři platné číslice (např. LANUX180040 = Poloha vzdálená 40 NM od bodu LANUX směrem 180°).
 • V případě VFR letů geografickými polohami (města, vodní plochy, hory, letiště apod.), např. UHLIRSKEJANOVICE DCT LKZB DCT SVETLANADSAZAVOU.


Změna rychlosti nebo hladiny
Za bodem, v němž plánujeme zahájit změnu rychlosti, vložíme lomítko a za něj provedeme zápis podle pravidel totožných s polem „Cestovní rychlost“ a „Cestovní hladina“. (např. VOZ/N0320F180 nebo LOMKI/K0305A045 nebo 4602N07805W/M082F350 apod.)

Změna pravidel letu
Za bodem, ve kterém plánujeme změnu pravidel letu, následuje mezera a buďto VFR (pro přechod z IFR na VFR), nebo IFR (pro přechod z VFR na IFR). Zejména při přechodu na IFR je dobré k bodu připsat plánovanou rychlost a hladinu, pomocí pravidel výše. (např. ...RAK/N0250F120 IFR P861 GOLOP... nebo ...VLM VFR DCT RICANY...)

Traťový indikátor STAY
Indikátor STAY nám slouží pro zahrnutí speciální činnosti v určitém prostoru na trati. Indikátor zapisujeme ve formátu STAY1/xxxx, kdy "xxxx" je tzv. "playtime", čili plánovaná doba činnosti. Bod předcházející indikátoru STAY je bod, přes který do prostoru vstupujeme. Může to být, v případě letů IFR, bod na trati ATS, či radionavigační zařízení a v případě VFR letů nějaký význačný bod. Za indikátorem STAY bude naopak bod, přes který prostor opouštíme. Body se mohou shodovat. Vůči bodům můžeme uvést změny hladiny, rychlosti, pravidel (IFR/VFR) nebo typu letu (GAT/OAT). (např. ...BULEK VFR STAY1/0025 PK/N0320F120 IFR...) Označení prostoru, rozsah prostoru a druh činnosti, kterou hodláme vykonávat zapíšeme volnou řečí do pole č.18 „Jiné informace“, za pomoci indikátoru STAYINFOx/......., kdy číslo "x" se shoduje s jednotlivými indikátory STAY v poli č.15 „Trať“. (např. STAYINFO1/ILS APCH TRNG AT LKTB)


↑ ZPĚT NA FPL ↑


Pole č.16 „Letiště určení“

Vyplníme čtyřpísmenný ICAO kód naší destinace. Nemá-li naše letiště určení přidělený kód, napíšeme ZZZZ a název a polohu letiště uvedeme v poli č.18 „Jiné informace“ pomocí indikátoru DEST/...


↑ ZPĚT NA FPL ↑


Pole č.16 „Celková vypočítaná doba letu“

Uvedeme celkovou vypočítanou dobu letu, ve formátu HHMM (např. 0032 = 32 min).


↑ ZPĚT NA FPL ↑


Pole č.16 „Náhradní letiště určení“

Zde máme k dispozici dvě políčka pro vyplnění ICAO kódů dvou náhradních letišť pro případ diverze. Pokud letiště nemá přidělen ICAO kód vyplníme ZZZZ a název a polohu letiště uvedeme v poli č.18 „Jiné informace“ pomocí indikátoru ALTN/...


↑ ZPĚT NA FPL ↑


Pole č.18 „Jiné informace“

Pole č.18 je plně strukturované a můžeme zde používat pouze následující indikátory v tomto pořadí: | 0 | STS/... | PBN/... | NAV/... | COM/... | DAT/... | SUR/... | DEP/... | DEST/... | DOF/... | REG/... | EET/... | SEL/... | TYP/... | CODE/... | RVR/... | DLE/... | OPR/... | ORGN/... | PER/... | ALTN/... | RALT/... | TALT/... | RIF/... | RMK/... | STAYINFOx/... | RFP/... |. Pokud je třeba u jednoho indikátoru zapsat více prvku, oddělujeme jednotlivé prvky mezerou a ve správném pořadí. (např. STS/ATFMX FLTCK)

V tabulce si popíšeme význam a použití jednotlivých indikátorů.


0 Nulu vložíme zůstává-li pole prázdné.
STS/ Důvody pro zvláštní zacházení ze strany ŘLP

ATFMX = vyjmutí z řízení toku provozu
FFR = požární let (firefighting)
FLTCK = ověřovací a kalibrační lety navigačních zař.
HAZMAT = nebezpečný náklad
HEAD = let vládní důležitosti, hlava státu na palubě
HOSP = sanitní let
HUM = let v rámci humanitární mise
MARSA = za separaci od vojenského letadla je odpovedný vojenský ŘLP
MEDEVAC = zdravotnicko pohotovostní evakuace
NONRVSM = bez schopnosti RVSM
SAR = let pátrání a záchrany
STATE = let zapojený do vojenských, celních nebo policejních služeb

Jiné důvody musí být uvedeny pod prvkem RMK/
PBN/ Specifikace jednotlivých schopností RNAV nebo RNP, kterými letadlo disponuje.
NAV/ Význačné údaje týkající se navigačního vybavení jiné neţ uvedené v PBN/.
COM/
DAT/
SUR/
Specifikace schopností, kreré nejsou v poli č.10 „Vybavení“
DEP/ Název a poloha letiště odletu, pokud je v poli č.13 uvedeno ZZZZ.
DEST/ Název a poloha letiště určení, pokud je v poli č.16 uvedeno ZZZZ.
DOF/ Datum odletu ve formátu RRMMDD
REG/ Rejstříková značka letadla, pokud je odlišná od identifikace letadla v poli č.7.
EET/ Význačné body nebo označení hranic FIR a vypočtené doby od vzletu. (např. EET/LZBB0035)
SEL/ Kód SELCAL pro takto vybavené letadlo.
TYP/ Typ letadla, pokud je v poli č.9 uvedeno ZZZZ.
RVR/ Minimum dráhové dohlednosti posádky a letadla v metrech.
DLE/ Traťové zpoždění nebo vyčkávání. (např. DLE/BODAL0030)
OPR/ Označení ICAO nebo název leteckého provozovatele.
ORGN/ Osmipísmenná adresa AFTN odesílatele letového plánu.
ALTN/ Název a poloha náhradního letiště určení, pokud je v poli č.16 uvedeno ZZZZ.
RIF/ Podrobné údaje o trati na náhradní letiště (např. RIF/BNO T47 HLV LKMT)
RMK/ Jakékoli jiné poznámky v otevřené řeči.
STAYINFOx/ Popis činnosti k příslušnému indikátoru STAY v poli č.15 „Trať“.


↑ ZPĚT NA FPL ↑


Pole č.19 „Vytrvalost letu“

Uvedeme množství paliva v hodinách a minutách, ve formátu HHMM (např. 0032 = 32 min).


↑ ZPĚT NA FPL ↑


Pole č.19 „Počet osob na palubě“

Uvedeme celkový počet osob (cestující + posádka).


↑ ZPĚT NA FPL ↑


Pole č.19 „Velitel letadla“

Pole obsahuje skutečné jméno pilota. Automaticky předvyplněno v závilosti na přihlašovacím dialogu.


↑ ZPĚT NA FPL ↑


„Výběr modelu a vzhledu modelu MTL“

Zde máme možnost vybrat model a zbarvení letadla, které uvidí ostatní piloti na síti, v závistlosti na jejich knihovně modelů MTL. Toto pole se vyplní automaticky podle toho, jaký model a zbarvení jsme vybrali před přihlášením do sítě.


↑ ZPĚT NA FPL ↑